„Ученически практики – 2“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

През учебната 2022/2023 година СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик участва в проект „Ученически практики – 2“. За изпълнението на една от основните дейности на проекта – подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда, училището сключи договор с фирмите „Пътно поддържане Белоградчик“ ЕООД и „Визентиев АП“ ЕООД . Фирмите подсигуриха 5 реални работни места на ученици, обучаващи се по професията „Монтьор на транспортна техника“ за периода от 14.12.2022 година до 30.06.2023 година. За нормалното протичане на работа на учениците са определени наставници от фирмите и наблюдаващ учител от училището. Практическото обучение на учениците в реална работна среда се извършва по съгласуван с фирмите и утвърден от директора на училището график.