„Подкрепа за дуалната система на обучение“

BG05M2OP001-2.014-0001  „Подкрепа за дуалната система на обучение“

За първи път през учебната 2022/2023 година СУ „Христо Ботев“ град Белоградчик обучава ученици в дуална форма на обучение по специалността „.Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“. Във връзка с това училището е включено в проект BG05M2OP001-2.014-0001  „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Основната цел на проекта е да повиши качеството на професионалното образование в България и да засили връзката му с нуждите на пазара на труда.

Проекта създава условия за сътрудничество между училището и бизнеса и  осигурява практическо обучение на учениците в реална работна среда.

На 03.02.2023 г. бе проведено пробно стажуване на ученици от училището  в  партниращата ни фирма ЕТ „Ивил – Иван Кръстев“ град Видин. Предстои издаване на сертификат на всеки ученик във връзка с успешното стажуване.