Самостоятелна форма

 

график СФО – юни-юли

График – самостоятелна под 16 г

График изпити самостоятелна – януари

График  март-април

          Извадка от ПДУ 2023/2024 година

  Чл. 23. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за дневна форма на обучение.

(2).В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(3).Учениците в самостоятелната форма се явяват на изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план в зали с постоянно видеонаблюдение.

(4).При самостоятелна форма на обучение се прилага действащ училищен учебен план за дневна форма – чл. 112, ал. 4 от ЗУПО. Преподавателите изготвят конспекти, изпитни билети или тестове и критерии за оценяване по съответните предмети за учениците в самостоятелна форма на обучение. Конспектите трябва да са съобразени с действащите учебни програми по предметите. Конспектите, изпитните билети и критериите за оценяване се подписват от директора.

(5).Учениците по ал. 2, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106 от ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(6).Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

(7).За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на ЗПУО се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

(8).За записване в самостоятелна форма на обучение или за преминаване от дневна в самостоятелна форма, ученикът подава заявление до директора. Заявлението може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, с изключение на учениците по чл. 37, ал. 2, т. 2. от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(9). Явяването на изпити се провежда в една редовна и две поправителни сесии за всеки предмет по учебен план:

Сесия Период за провеждане
Редовна сесия – част I Януари-февруари месец
Редовна сесия – част II Март-април месец
Първа поправителна сесия Юни-юли месец
Втора поправителна сесия Август-септември месец

(10).За ученици преминали от дневна в самостоятелна форма на обучение поради наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО и редовната / януарска/ сесия е минала, директорът със заповед определя друга редовна сесия.

(11).Редовните изпитни сесии за учениците по чл. 37, ал. 7 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование се организират в края на всеки учебен срок.

(12).Учениците в самостоятелна форма на обучение полагат изпити за определяне на годишна оценка върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

(13).Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след предварително подадено заявление, в което ученикът може да посочи учебните предмети , на които желае да се яви през съответните сесии.

(14).Заявления за допускане до изпити се подават до Директора на училището най-късно 20 учебни дни преди всяка редовна изпитна сесия.

(15).Учениците от самостоятелна форма имат право да се явяват по всеки предмет най-много 3 пъти в една учебна година /редовна, I първа поправителна и II поправителна сесия/.

(16).Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график, който включва учебен предмет, клас, вид на изпита, начало и място на изпита и продължителност на изпита. В един ден се полага изпит само по един предмет. Графикът за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка се качва на страницата на училището.

(17).Учениците могат да полагат изпити за определяне на годишна оценка само по предмети от един клас за дадена учебна година. Изключения се допускат за лица, навършили 16 години, които могат да завършат два класа в една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. При повтаряне на учебната година се явяват само по онези предмети, по които не са взели изпитите си в предходната година. След редовна и поправителна сесия имат право на втора поправителна сесия за предметите, които се изучават в съответния клас.

(18). Учениците в самостоятелна форма на обучение са длъжни сами да се информират за датите на изпитите.

(19).На допълнителна сесия имат право само тези ученици, които имат уважителни причини за пропускане на редовната и поправителните сесии. Явяването на допълнителна сесия може да се разреши след подадено заявление с приложени документи, доказващи причината.

(20). Ученици, които в рамките на определените сесии през учебната година, не са се явили на нито един изпит и не са подали заявление да продължат обучението си през следващата учебна година, се считат за отпаднали и се заличават от електронния регистър на училището. За да бъдат включени в обучението те трябва да подадат отново заявление.

(21). Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и практическа част и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма и съгласно чл. 41, ал. 6, т. 2 (а-г), т. 3 (а-г) от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, и съгласно чл. 29е ал. 1, т. 2 (а-в), т. 3 (а-в).

(22).След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за дежурство, които се предават на директора на училището заедно с писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в протокола.

(23). След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя

изпитен протокол, който се предава на директора на училището, заедно с

писмените работи.

(24).Протоколите се съхраняват в класьор до 5 години, а след това – в архива на училището 50 години.

(25).Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата

учебна година, при успешно полагане на изпитите по всички предмети,

съгласно училищния учебен план.

(26). За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас – чл. 37, ал. 6. от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

(27). Ученик, който преминава от дневна в СФО, продължава обучението си по същия учебен план, по който е започнал. При оформена годишна оценка по учебен предмет /различна от слаб 2/ след приключване на първи срок, не полага изпит по този предмет.

(28). Завършването на клас и на степен на образование в дневна или самостоятелна форма на обучение , се удостоверява с едни и същи по вид

документи, съгласно държавните образователни – Наредба №8/11.08.2016 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *